สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครพนักงาน 4 อัตรา


งานข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2557 สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านในได้ค่ะ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครพนักงาน 4 อัตรา

รายละเอียด

กลุ่มพัฒนาระบบ  สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ ภายใต้โครงการศึกษาและดำเนินการรองรับคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ ภายใต้พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ.2551

ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา

ระดับปริญญาโท จำนวน 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ

1. จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาโภชนาการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เพศชาย/เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office: Word, Power Point, Excel
4. มีความขยัน อดทนสูง สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
5. สามารถทำงานล่วงเวลา และ ทำงานเสาร์-อาทิตย์ได้

ระดับปริญญาตรี จำนวน 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาโภชนาการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เพศชาย/เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office: Word, Power Point, Excel
4. มีความขยัน อดทนสูง สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
5. สามารถทำงานล่วงเวลา และ ทำงานเสาร์-อาทิตย์ได้

ลักษณะงาน
1. สืบค้น ข้อมูลด้านวิชาการตามประเด็นการขับเคลื่อนของคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ
2. ประสานงาน และดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ คณะกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อความเชื่อมโยง ด้านอาหารและโภชนาการสู่คุณภาพชีวิตที่ดี คณะทำงานต่างๆ รวมถึงการประชุมระดมสมอง/ประชาพิจารณ์
3. เตรียมเอกสารการประชุมต่างๆ เช่น คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ คณะทำงาน การประชุมระดมสมอง/ประชาพิจารณ์
4. ประสานงาน หน่วยงานภายในของกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานภายนอก และนักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ
5. จดบันทึก และจัดทำรายงานการประชุมต่างๆ
6. ประสาน จัดทำเอกสารวิชาการที่ใช้ในการเผยแพร่ต่างๆ เช่น บทความ คู่มือ ตลอดจน ควบคุมกระบวนการเผยแพร่ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานการสมัครงาน
1. ประวัติส่วนตัว (Resume)
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา
5. สำเนาหลักฐานการศึกษา เช่น สำเนาวุฒิการศึกษา สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด
6. หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงประสบการณ์ (ถ้ามี)

วิธีการสมัคร
เปิดรับตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2557
1. ส่งเอกสารการสมัครได้ด้วยตนเอง ที่กลุ่มพัฒนาระบบ สำนักอาหาร อาคาร 3 ชั้น 3 ห้องสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ (ห้อง 323) ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี หรือ
2. ส่งเอกสารการสมัครงานทาง E-mail Address : tnfcteam@gmail.com
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ โทร. 0-2590-7406 ในวันทำการ (จันทร์ - ศุกร์) ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.


Web : www.parttimejob-at-home.blogspot.com

0 ความคิดเห็น:

ป้ายกำกับ

Copyright © 2012 หารายได้เสริม งานParttime งานพิเศษ รับงานทำที่บ้านได้