งานราชการ สำนักงานข้าราชการพลเรือน

งานราชการ สำนักงานข้าราชการพลเรือน (สำนัก ก.พ) รับสมัครสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ประจำปี 2557 รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4-24 มีนาคม 2557บุคคลใดที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะ

งานราชการ สำนักงานข้าราชการพลเรือน


รายละเอียด  
1. สมัครสอบ อ. 4 - จ. 24 มี.ค. 57 ได้ที่เว็บ job3.ocsc.go.th
    1.1 กรอกใบสมัครและพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน อ. 4 - จ. 24 มี.ค. 57

    1.2 ชำระเงิน และเลือกศูนย์สอบ อ. 4 - อ. 25 มี.ค. 57


2. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบฯ ศ. 16 พ.ค. 57

    กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ


3. สอบข้อเขียน 

    3.1 ทุกศูนย์สอบ  อา. 29 มิ.ย. 57

    3.2 เฉพาะศูนย์สอบที่สอบครั้งเดียวไม่หมด อา. 27 ก.ค. 57


4. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ศ. 26 ก.ย. 57


คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือเป็นผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2557 
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) 
อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ปริญญาตรี ปริญญาโท

ขั้นตอนการสมัครสอบ
ขั้นตอนที่ 1: กรอกใบสมัครและ พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน (4 – 24 มี.ค. 2557)
ขั้นตอนที่ 2: ชำระเงินพร้อมเลือกศูนย์สอบ ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา (4 – 25 มี.ค. 2557) 
ขั้นตอนที่ 3: หลังชำระเงิน 2 วันทำการ ให้ตรวจสอบข้อมูลศูนย์สอบ
                    ที่ปุ่ม ตรวจสอบสถานะการสมัคร (6 – 28 มี.ค. 2557)
ขั้นตอนที่ 4: พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ตั้งแต่ วันที่ 16 พ.ค. 2557 เป็นต้นไป
                    ที่ปุ่ม ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
หลักสูตรการสอบ

1. สอบข้อเขียนวิชา ความสามารถทั่วไปและ วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)

    ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนน รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้
    เฉพาะระดับปริญญาโท ต้องได้คะแนนรวมกัน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65

2. สอบข้อเขียนวิชา ภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

     ผู้สอบผ่านต้องได้คะแนน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50


ผู้ที่สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย แต่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ มีสิทธิสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษได้อีก 1 ครั้ง โดยสำนักงาน ก.พ. จะประกาศกำหนดการรับสมัครสอบ
เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษให้ทราบในวันประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่าน (วันที่ 26 กันยายน 2557) 


ทั้งนี้ ผู้สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปที่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ ที่มีหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ยังไม่หมดอายุการรับรองผลการ ทดสอบ TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU TEP หรือ TU GET และได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของการทดสอบนั้น ๆ สามารถส่งสำเนาหลักฐานดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และ ลงชื่อกำกับ พร้อมระบุเลขประจำตัวสอบและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ทางไปรษณีย์ ไปยังศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. เลขที่ 47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม – 23 ธันวาคม 2557 โดยวง เล็บที่มุมซองด้านขวาล่างว่า (หลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ) ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะถือวันที่ที่ ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ เพื่อให้สำนักงาน ก.พ. ตรวจสอบและออกหนังสือรับรอง ผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

0 ความคิดเห็น:

ป้ายกำกับ

Copyright © 2012 หารายได้เสริม งานParttime งานพิเศษ รับงานทำที่บ้านได้